600 Splits BQ 2018


Elena Duffy 

Girls 600 (Varsity)

#

1

2

3

Lap

32.923

36.228

40.360

Split

32.923

1:09.151

1:49.510


Angelica Mizhquiri 

Girls 600 (Varsity)

#

1

2

3

Lap

42.711

44.857

42.745

Split

42.711

1:27.567

2:10.311


Graciela Andrada 

Girls 600 (Varsity)

#

1

2

3

Lap

42.526

46.463

45.264

Split

42.526

1:28.989

2:14.252


Daniela Viola 

Girls 600 (Varsity)

#

1

2

3

Lap

44.099

50.946

52.502

Split

44.099

1:35.045

2:27.547